ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนอัตรากำลัง
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
   
 

 
 

รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
---------------------------------
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่ง ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๒-๐๐๘๑ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะโกดอน หญ้านาง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง. จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
๒.๑ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๒.๒ ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕
๒.๔ เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
๒.๕ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ และ

๒.๖ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนนและแบบประเมินที่ ก.ท. กำหนดจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง
๓. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒. ซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๑๕๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต

๔. เอกสารหลักฐานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้ รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)
(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
(๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ เฉพาะผู้ที่ได้รับการจ้างก่อนการประกาศใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ประกอบการสมัครได้
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
(๖) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา ตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)
(๗) สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
(๘) สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
(๙) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล)
(๑๐) ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
(๑๑) สำเนาสัญญาจ้าง
(๑๒) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
สำหรับการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

๕. การดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
การดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กำหนด
ส่วนที่ ๒ การทดสอบความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
- การประเมินการทดลองสอน สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ฯ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗. การประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
- การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ตามแบบที่ ก.อบต.กำหนด) และการทดสอบความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และประเมินการทดลองสอน (เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป)
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ในวันเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ ได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินได้คะแนนในแต่ละส่วนที่ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กำหนด ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ผู้ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐
ส่วนที่ ๒ การทดสอบความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

๑๐. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ รายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการประเมินในส่วนที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ยกเลิกการประเมินเฉพาะส่วนใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการประเมินเฉพาะส่วนนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าเข้ารับการคัดเลือกอีกต่อไป
๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง โดยเรียงลำดับที่จากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ ผู้ได้คะแนนผลการปฏิบัติงานมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนผลการปฏิบัติงานเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
๑๒.๑ ในกรณีที่มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน แทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว บัญชีที่ขึ้นสำรองไว้สามารถใช้ต่อไป ภายใน ๖ เดือน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วบัญชีสำรองให้ยกเลิก และผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๒.๑.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันได้ไปแล้ว
๑๒.๑.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ไม่ต้องสอบแข่งขันได้
๑๒.๑.๓ ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
๑๒.๑.๔ หากภายหลังปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันนั้น
๑๒.๑.๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างอื่น
โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

๑๓. การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
ผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน จะได้รับการแต่งตั้งเมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี จึงจะสามารถโอน(ย้าย)ไปที่อื่นได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔


นายสุรกิจ สุวรรณแกม
( นายสุรกิจ สุวรรณแกม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ/หรือผู้ดูแลเด็ก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานส่วนตำบล
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ตำแหน่ง คุณสมบัติ
ครูผู้ดูแลเด็ก ๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก
หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และ
๒. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนา
เด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน
และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เฉพาะผู้ที่ได้รับการจ้างก่อนการประกาศใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรอง
สิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภา
ออกให้


 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.   
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8